Mạng lưới của chúng tôi

Blue Dragon Chilren's Foundation
Joma bakery cafe
Simple Coffee
Akari Center

Tham gia mạng lưới của chúng tôi

Tham gia mạng lưới hoàn toàn đơn giản và miễn phí.

Chúng tôi mong muốn xây dựng một mạng lưới người và doanh nghiệp có khao khát được thấy kết quả tác động thực tế và có thể hưởng lợi từ quá trình tham gia. Hãy liên hệ và cho chúng tôi biết bạn đang quan tâm tham gia vào mạng lưới của chúng tôi.

Hưởng lợi ích đến từ mạng lưới của chúng tôi.

Sắp tới


Chung tay thay đổi tương lai


Imago Work Dignity

Imago Work Dignity

Imago Work Dignity


Xin cảm ơn bạn vì đã hỗ trợ IMAGO

là doanh nghiệp xã hội cung cấp đào tạo nghề và hỗ trợ thiết lập việc làm cho người trẻ gặp có khuyết tật bẩm sinh ở Việt Nam